VII Residència de Producció José Estruch

El Teatre Principal d’Alacant, amb la finalitat del foment de la producció teatral alacantina, convoca la VII Residència de Producció Teatral José Estruch per a companyies de la província d’Alacant. El programa consistirà en la selecció d’un projecte teatral que tindrà lloc de residència al Teatre Principal (Sala Núria Espert) i s’estrenarà al Teatre Principal el setembre de 2024 a la Temporada TARDOR – HIVERN 2024/25, dins del Festival Alacant a Escena.

L’objecte d’aquesta convocatòria regularà la presentació de sol·licituds i criteris de selecció per participar a la VII Residència de Producció Teatral José Estruch segons les bases següents:

BASES

 • PRIMERA

Podran presentar-se a la convocatòria companyies de teatre professional (Societat Anònima, Societat Limitada, SLU, COOP V., productor autònom, Comunitat de Béns o similar) amb domicili fiscal a la província d’Alacant.

 • SEGONA

Almenys el 70% de les persones que participen a l’equip de producció (equip artístic, tècnic o administratiu) tindran domicili fiscal a la província d’Alacant. No comptabilitzaran els proveïdors contractats que no siguin artístics).

 • TERCERA

Els projectes seran del gènere teatral (no hi participaran obres de música, dansa o circ, tot i que la música, la dansa o el circ podran formar part de l’esdeveniment teatral).

 • QUARTA

La funció serà estrena absoluta. En cas que hi hagi preestrena, es notificarà a la comissió i aquesta valorarà que es realitzi o no.

 • CINQUENA

Els sol·licitants hauran de presentar un projecte de producció amb els apartats següents:

 • Dades dels sol·licitants (s’adjuntaran en un formulari web la informació del qual es facilita a la clàusula setena).
 • Descripció artística de la proposta.
 • Text dramàtic (en cas que hi hagi un text acabat o primera versió). En el cas que no hi hagi un text acabat, cal argument, dramatis personae, i tota aquella documentació que ajudi a una comprensió cabal d’allò que conforme la redacció final del text.
 • Curriculum vitae dels components de la proposta.
 • Històric de produccions, referències de premsa, premis, gires, etc. de l’entitat productora sol·licitant.
 • Estimació de pressupost de la producció.
 • Estimació de pressupost de memòria cau d’una funció.
 • Relació de peticions d’ajudes o coproduccions a altres institucions públiques si n’hi hagués.

 • SISENA

Hi haurà un comitè seleccionador de la proposta final conformat per un tècnic municipal de cultura amb experiència en Arts escèniques, un representant del Teatre Principal d’Alacant i una persona alacantina de reconegut prestigi del món del Teatre. Aquesta comissió valorarà les propostes i triarà aquella que consideri més convenient segons les valoracions de la clàusula. Si es considera necessari, la comissió pot sol·licitar informació addicional de les propostes, així com una presentació formal del projecte. Actuarà com a secretària un membre de lAdministració del Teatre Principal dAlacant. Igualment se seleccionarà una proposta amb caràcter suplent davant de la possibilitat que la proposta seleccionada es retiri per incapacitat d’estrena.

 • SETENA

Les propostes s’enviaran per via telemàtica emplenant la inscripció mitjançant un formulari en línia i adjuntant la documentació del projecte. Per a qualsevol dubte o consulta estarà disponible el correu electrònic següent: residenciaestruch@teatroprincipaldealicante.com.

Els candidats hauran d’emplenar el següent formulari per a la seva inscripció i adjuntar el projecte:

La recepció de les sol·licituds i de les propostes s’obrirà l’endemà de la publicació d’aquestes bases i acabarà el dia 29 de febrer de 2024 a les 23.59 hores. Els interessats disposaran de les bases a la pàgina web del Teatre Principal: www.teatroprincipaldealicante.com

 • VUITENA

La resolució daquesta convocatòria no serà posterior al 20 dabril de 2024 i es farà pública als mitjans de comunicació, així com a la web i altres xarxes de difusió del Teatre Principal dAlacant. La convocatòria podrà quedar deserta si així ho considera la comissió.

 • NOVENA

La companyia o productor seleccionat podrà fer els assajos a la Sala Núria Espert del Teatre Principal d’Alacant en horari a pactar entre el teatre i la companyia, durant 8 setmanes entre els mesos de juliol, agost i setembre. L’estrena tindrà lloc el divendres 27 de setembre del 2024 al Teatre Principal d’Alacant. L’estrena suposarà el pagament del caixet de la funció programada. A més, s’atorgarà un incentiu a la producció amb un import màxim de 5.500€ (cinc mil cinc-cents euros). Aquesta quantitat serà fixada pel comitè depenent de la proposta de projecte presentada. La companyia podrà fer la gira segons el seu interès i tindrà l’obligació de consignar en cartell i programa el lema VII Programa de Residències José Estruch Teatre Principal d’Alacant”. El Teatre Principal no demanarà cap compensació econòmica de la gira de la companyia.

 • DESENA

La participació en aquesta convocatòria implica la total acceptació de les bases.